Kostnader ved fjerning av båtvrak

Kostnader

 

Kostnaden for håndtering av båtvrak kan deles i fire hovedgrupper:

Et båtvrak skal håndteres så det ikke skaper forurensing, jfr. Forurensningsloven. Båtvrak inneholder mange ulike komponenter og skal håndteres som farlig avfall.

Forskriften for kasserte fritidsbåter bestemmer at kommunale anlegg får dekket kostnader med 6 kr/kg for mottak, nedknusing og levering til forbrenning av fritidsbåter under 15 ft og uten motor.

For større fritidsbåter er kostnadsdekningen (båter over 15 ft og med motor) 11 kr/kg (dvs punkt 2,3 og 4).

Refusjon av kostnader fra staten er kun for fritidsbåter. Dvs fiskebåter og lasteskip har ingen støtte fra staten.

Dersom en båt synker eller er sunket, er hevings kostnadene betydelige. Det blir fort 10 ganger så kostbart å fjerne en sunket båt som en båt som flyter.

 

Hvem betaler for fjerning av båtvrak?

Det er eieren av båten som er ansvarlig for alle kostnader, også de utgifter som påløper når båten har blitt vrak.

Dersom båten er eierløs er det i utgangspunktet ingen som tar regningen. Derfor er det stort behov for finansielle ordninger som gjør at vrak kan samles inn og leveres til godkjente mottak for å hindre forurensing.

Når båten er eierløs er det i utgangspunktet grunneieren hvor vraket ligger som er ansvarlig. Grunneieren kan være privatperson, en båtforening, kommunen og staten eller Statskog.

Innsikt