Fakta og begreper

Fakta Og Begreper

Fritidsbåter i Norge

Nedenfor er en skjematisk oppstilling over fritidsbåter i Norge. Det tatt utgangspunkt i tall fra 2015-2017 hvor det kom frem at det var omtrent 800,000 fritidsbåter i Norge. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) opplyser at antallet fritidsbåter øker og at det i 2020 kunne være så mye som 1 million fritidsbåter.

Mobile 1
Add A Heading (1920 × 900px)

I mangel på et nasjonalt båtregister så er alle tall og opplysninger om fritidsbåter basert på innhentede konsulentrapporter og bransje opplysninger. Det er betydelig usikkerhet i datagrunnlaget.

Tabell 5

Tallgrunnlag bygger på Mepexrapport til Miljødirektoratet. KNBF opplyser at antall båter trolig er for høyt basert på Båtlivundersøkelsen 2012. Videre har det fra båtbransje og myndigheter vært mye usikkerhet om antall båter i Norge fra 1948 fram til dd.

Begreper

BegrepForklaring
Båtvrak

Skipsvrak

 

 

 

Sunket, ødelagt eller hensatt fartøy.

Forureningsloven bruker begrepet skipsvrak. Skipsvrak er definert som avfall om de KAN være til skade eller ulempe for miljøet. Og også om de kan virke skjemmende for omgivelsene.

Det anbefales å bruke «båtvrak» fremfor «vrakbåt».

FartøyFelles betegnelse på «alt som flyter». Sjøfartsdirektoratet deler fartøy inn i fem ulike grupper:

–        Passasjerskip

–        lasteskip

–        fiskefartøy

–        flyttbare innretninger

–        fritidsfartøy

SkipBrukes om passasjerskip og lasteskip.

Passasjerskip: Dersom ‘båten’ frakter mer enn 12 personer i næring så er dette er passasjerskip.

Lasteskip er en samlebetegnelse for alle fartøytyper som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, lekter eller fritidsfartøy.

BåtBåt er alle båter.
FritidsbåtFritidsbåter er båter som ikke benyttes i næringsvirksomhet, og som er kortere enn 24 meter. Fritidsfartøy benyttes typisk til rekreasjon og som hobbyvirksomhet for privatpersoner og deres familier. Blant disse er både seil- og motorbåter, kajakker og vannscootere. Fritidsbåter som er over 24 meter lange, faller inn under regelverket for lasteskip. https://www.sdir.no/fritidsbat/
YrkesfartøyFartøy som ikke er fritidsfartøy, dvs:

–        Passasjerskip

–        lasteskip

–        fiskefartøy

–        flyttbare innretninger

ProblembåterFartøy, utgående små passasjerskip eller fiskefartøy eller fritidsbåter, som ofte kan brukes eller har vært brukt som bosted. Fartøyet kan i enkelte tilfeller ha vært registrert i NIS/NOR. Ofte er destruksjonskostnaden høyere enn «gi-bort-pris» og fartøyet blir liggende til en kai. Ofte er eier ukjent, ubemidlet eller uansvarlig. Etter en tid synker problembåten og ofte må grunneier (kommunen) dekke hevingskostnader fordi fartøy har gått fra båt til forurensning. Kommunen må selv dekke alle kostnader.
Kassert fritidsbåtReferer til «forskriften for kasserte fritidsbåter» som gir vrakpant på kr 1000,- til eieren for destruksjon av fritidsbåter fra 0 – 49 ft (15 m).
VrakpantStaten gir 1000 kr i vrakpant for fritidsbåter under 49 ft (15 m).

Se kassert fritidsbåt for mer info om forskriften.

LastInnholdet i båten. Mulig forurensningsfare med søppel, eksplosiver, gass, drivstoff, sprøyter og narkotika, organisk avfall
Blå bøyerFortøyningsbøyer (i Oslofjorden) hvor fritidsbåter inntil 8 tonn kan fortøye i inntil 24 timer. Krever at man ha kjøpt OF-vimpel. Båtvrak kan ofte bli fortøyd i blåbøyene.